Uw gebruik van de site www.bibois.com houdt in dat u de volgende gebruiksvoorwaarden integraal aanvaardt.

Links naar andere sites

In bepaalde rubrieken bevat de De Bibliotheek BVBA site hyperlinks naar inhoud die van derden uitgaat of naar websites die beheerd worden door derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de kwaliteit en accuraatheid van de inhoud van deze websites. We kunnen ook niet beschouwd worden als instantie die de inhoud van deze websites of de websites in het algemeen goedkeurt, publiceert of wettigt. Bijgevolg zijn de uitbaters van die websites de enige verantwoordelijken betreffende het naleven van de wetgevingen en reglementeringen in verband met de producten en diensten die ze te koop aanbieden op hun website, meer bepaald wat betreft de bescherming van de consument, verkoop op afstand, wetgeving in verband met prijzen, enz.

Betrouwbaarheid van de informatie op de site

Op onze site informeren wij u op geheel vrijblijvende wijze. Deze gegevens worden u geheel ter informatie aangeboden en wij kunnen u dus niet garanderen dat de informatie betrouwbaar, volledig en pertinent is. Wij bevelen u bijgevolg aan een beroep te doen op betrouwbare professionele adviseurs. Wij doen al het mogelijke om op de De Bibliotheek BVBA site betrouwbare en regelmatig geüpdate informatie ter beschikking te stellen. De website kan echter niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten in de informatie. Wij raden u bijgevolg ten stelligste aan om, voordat u eender welke beslissing neemt, zelf de juistheid van de informatie na te gaan door contact met ons op te nemen.

Beschikbaarheid van de site

Hoewel wij ons inzetten om de De Bibliotheek BVBA site 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 ter beschikking te stellen, behouden wij ons het recht om op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing, de toegang tot de site te onderbreken om technische redenen of andere. Wij behoudens ons eveneens het recht onze diensten te beëindigen. Dit zonder dat we kunnen verantwoordelijk gehouden worden voor deze onderbrekingen en de mogelijke gevolgen hiervan voor u of een derde.

Toegangsverbod tot de site

Wij behouden ons het recht eenzijdig de toegang te verbieden tot heel de site of een gedeelte ervan voor elke fysieke of rechtspersoon:

  • die deze gebruiksvoorwaarden zou overtreden;
  • die op de één of andere manier de goede reputatie van de site zou aantasten;
  • die inbreuk zou plegen op de intellectuele rechten van derden;
  • die de site zou aanwenden voor onwettige doeleinden;

Wij behouden ons eveneens het recht om diezelfde personen gerechtelijk te vervolgen.

Wet van toepassing en rechtspraak

Voor elk eventueel geschil dat voortvloeit uit het gebruik van de De Bibliotheek BVBA site is de Belgische wet van toepassing, en enkel de Belgische rechtbanken zijn bevoegd.

Bescherming van intellectuele rechten

Het logo, evenals de bedrijfsnaam van De Bibliotheek BVBA behoren tot diens eigen auteursrecht en mogen onder geen beding worden gereproduceerd of weergegeven zonder toestemming van De Bibliotheek BVBA.

De aanwezigheid van andere handelsnamen of merknamen of de website van De Bibliotheek BVBA, geschiedt na uitdrukkelijke toestemming van de rechthebbenden daarop.

De Bibliotheek BVBA draagt niettemin geen enkele aansprakelijkheid voor de aanwezigheid van informatie op haar website die mogelijks een inbreuk zouden plegen op intellectuele rechten van derden.

Partijen die menen dat hun intellectuele rechten werden geschonden door een niet toegelaten gebruik van hun werk op de website van De Bibliotheek BVBA worden vriendelijk uitgenodigd hiervan ten spoedigste De Bibliotheek BVBA in kennis te stellen, welke alsdan het nodige zal doen om het inbreukmakend materiaal minstens tijdelijk van de website te verwijderen.